Technische Keramik, Aluminiumoxid, Zirkonoxid, Siliziumnitrid, Keramikbearbeitung, Präzisionsteile, Wellen

Aluminiumnitrid

Data sheet

Material
Description AIN 180
Gefügeeigenschaften
Gross density [g/cm³] 3,31
Mechanical properties
Compressive strength [GPa] > 2,0
Flexural resistance [MPa] > 300
Impact resistance [MPam1/2] 3,35±0,2
E-Module [GPa] 310
Electrical properties
Elektr. insulating resistance [Ωcm] >5 x 1012
Dielectric strength [kv/mm] > 20
Dielectric coefficient [bei 1 Mhz] 8,6
Loss index [bei 1 Mhz] 0,5 x 10-3
Thermical properties
Heat conductance [W/mK] 180±10
Thermal expansion coefficient
RT - 100 °C [10-6K-1] 3,6
RT - 300 °C [10-6K-1] 4,6
RT - 500 °C [10-6K-1] 5,2
RT - 1000 °C [10-6K-1] 5,6
Specific heat Cp [J/kgK] 738±20
Thermal shock resistance very good